Jumat, 04 Oktober 2013

Timeline Rasulullah SAW Hingga Khilafah Runtuh

570 M
               1. Kekalahan Abrahah di dalam upayanya untuk memusnahkan Ka'bah.                     
               2. Kelahiran Muhammad saw. Ayah beliau, Abdullah, meninggal dunia sebelum Beliau lahir.
576 M
               Ibu Nabi, Aminah meninggal dunia ketika Nabi berumur 6 tahun.
594 M
               Muhammad menikah dengan Khadijah.
610 M
               1. Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul (utusan) Allah.
               2. Mulainya Fase Dakwah Pertama:
               Membina para shahabatnya dan penganut Islam yang baru secara rahasia di rumah Arqam bin Abi al-Arqam. Allah SWT. berfirman:
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri."    (Q.S. ar-Ra'd [13]: 11).
622 M/1 H
               Negara Islam Berdiri 
622-32 M
               1.            Muhammad saw. menjadi Pemimpin Negara Islam Pertama.
               2.            Muhammad saw. mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin.
               3.            Membangun masjid sebagai pusat pengembangan agama dan politik.
               4.            Menandatangani Watsiqah Madinah (Piagam Madinah) antara kaum Muslim (Anshar dan Muhajirin) dengan orang-orang kafir musyrik dan Yahudi Yastrib.
624 M
                              Perang Badar: Kaum Muslim menang. 313 orang kaum Muslim berhadapan dengan 1000 orang kaum kuffar. Peperangan yang paling penting dalam sejarah Islam.
625 M
Perang Uhud: Pihak kaum Muslim kalah. Beberapa dari pasukan Muslim mengabaikan salah satu perintah Muhammad saw. dan meninggalkan posisi penting di medan perang. Muhammad (saw) sendiri terluka.
627 M
                              Perang Khandaq (Ahzab): Islam dan kaurn Muslim menang. Selepas peperangan ini pihak Quraisy tidak mampu lagi untuk melancarkan serangan terhadap kaum Muslim.
628 M
               1.            Perang Bani Qurayzdah: Islam menang,
               2.            Perjanjian Hudaybiyah: Perjanjian damai dengan jangka waktu maksimal 10 tahun, antara kaum Muslim dengan Quraisy. Langkah politik Nabi saw. yang bijak ini, antara lain, untuk menghancurkan kesepakatan antara Quraisy dan Khaybar. sehingga kekuatan pihak Quraisy semakin lemah.
               3.            Titik perubahan dalam Sirah.
               4.            Mengutus surat kepada para pemimpin dunia untuk mengajak mereka kepada Islam.
               5.            Perang Khaybar: Islam menang.
629 M
Perang Mu'tah: Perang antara pihak Islam dan Romawi. kaum Muslim mundur. 3.000 orang Islam berhadapan dengan 200.000 kaum kuffar.
630 M
               1.            Pembebasan Makkah: Setelah pihak Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah, Makkah dibebaskan oleh Nabi saw.
               2.            Perang Hunayn: Islam menang.
               3.            Perang Taif: Islam menang.
               4.            Perang Tabuk: Romawi mundur.
631 M
               1.            Tahun Perutusan.
               2.            Suku-suku Arab yang lain di Semenanjung Arab memberikan baiat
mereka kepada Nabi saw.
632 M / 11 H
               1.            Haji Wada: 100.000 kaum Muslim menghadirinya.
                 2.                Muhammad saw. mempersiapkan bala tentara Usamah bin Zayd untuk menyerang Romawi.
               3.            Rasulullah Muhammad (saw) wafat.
632-661 M/11-40 H
AI-Khilafah ar-Rasyidah
1632 - 34 M/11-13 H
               Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.
632M
               1.            Para Shahabat melantik Abu Bakar sebagai Khalifah.
               2.            Meneruskan misi Usamah bin Zayd.
               3.            Abu Bakar memerangi golongan murtad dan suku Arab yang enggan membayar zakat.
633 M
               1.            Perang Yamamah: Islam berhasil membebaskan selatan Syria.
               2.            Penaklukan al-Hirah di Irak.
               3.            Pengumpulan al-Quran:
                              Quran dikumpulkan dalam
                              bentuk buku yang diketuai
                              oleh Zayd bin Tsabit.
634 M / 13 H
                 1.  Peperangan Ajnadin di Palestina.
                 2.  Abu Bakar meninggal dunia.
634 M - 644 M/13-23 H
                  Khalifah 'Umar bin al-Khaththab r.a.
636 M
                  1.  Barah dan Balabak dibebaskan.
                  2.  Damaskus dan Hims dibebaskan
637M
               1.            Syria dan Jordan dibebaskan.
               2.            Perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid.
               3.            Pelabuhan Laut al-Kufah dibangun.
638 M
               1.            Irak dibebaskan.
               2.            Perang al-Qadissiyah.
               3.            Jerusalam dibebaskan secara damai.
               4.            Perang Jalula': Parsi dikalahkan.
               5.            Banyak lagi kota-kota di Syria dibebaskan.
639 M
1.                Penyusunan Kalender Hijrah.


                            2.             Para sahabat menetapkan permulaannya didasarkan kepada peristiwa paling penting    dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Nabi saw. dari Makkah ke Madinah untuk mendirikan Daulah (Negara) Islam.
640 M
             Kawasan di Irak dan Syria yang masih tinggal dibebaskan.
641 M
             Qaysariyyah dibebaskan.
642 M
               1.            Mesir dibebaskan.
               2.            Kaum Yahudi berpindah dari negeri Arab ke Syria.
643 M
               1.            Dinasti Persia runtuh dan Iran dibebaskan.
               2.            Perang Nahawand
644 M /23 H
               1.            Tripoli (Libya) dibebaskan.
               2.            Azerbaijan dibebaskan.
               3.            Hamazan dibebaskan.
               4.            Asfahan dibebaskan.
               5.            'Umar dibunuh oleh seorang Majusi.
644 - 656 M/23-35 H
               Khalifah Utsman bin Affan r.a.
648 M
               1.            Syapur dibebaskan.
               2.            Tripolitania dibebaskan.
652 M  
               Khurasan dan Naisapur ditaklukan.
653 M / 35 H
               'Utsman dibunuh di Madinah.
656 - 661 M
               Khalifah 'Ali bin Abi Thalib r.a.
658 M  
               Perang Jamal: Perang antara Khalifah 'Ali dengan penentangnya.
659 M  
               Perang Siffin: Perang antara Khalifah 'Ali dengan penentangnya, yaitu Muawiyah.
Hasan al-Basri (643-732M)
660 M
                              Perang Nahrawan: Perang melawan golongan Khawarij.
661M/40H
                              'Ali dibunuh di Kufah.
661- 661 M/40 H
                              Khalifah Hasan bin 'Ali.
661 M
                             Hasan mengundurkan diri setelah 6 bulan.
661-750 M/41-132 H
Kekhalifahan Bani Umayah
661 - 680 M/41-60 H
                              Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan.
661 M
                              Muawiyah menjadi khalifah, selepas Hasan memberikan baiatnya.
663 M
                              Burqaha (Libya) dan Kuwar (Sudan) dibebaskan.
663-6671 M
                              Banyak negeri di Asia dibebaskan.
680-683 M
                              Khalifah Yazid bin Muawiyah.
683-683 M
                              Khalifah Muawiyah bin Yazid.
683-692 M / 64-73 H
                              Abdullah bin Zubayr menjadi Khalifah. Dia dibunuh oleh golongan Umawiyyun
683-692 M
                              Khalifah Marwan bin al-Hakam.
684 M/65 H
                              Perang Karbalaa, Husein terbunuh
691M/72H
                              Kubah Batu (Dome of the Rock) dibangun di Jerusalam.
692-705 M
                              Khalifah Abdul Malik bin Marwan.
696-705 M
                              Banyak kota-kota Romawi dibebaskan.
698-703 M
                              Keseluruhan Afrika Utara dibebaskan.
705 M
                              Turkistan dibebaskan
705-715 M
                              Khalifah al-Walid bin Abdul Malik
706 M
                              1. Perluasan Masjid an-Nabawi.
                              2. Pembebasan Bukhara dan tempat-tempat lain.
711 M
                             Andalusia dan sebagian Prancis dibebaskan.
712 M
                              1. Sind dan Punjab (India) dibebaskan.
                              2. Khawarizm dan Samarqand dibebaskan.
713 M
                              Kabul (Afghanistan) dibebaskan.
715 M
                              Tus dibebaskan.
715-717 M
                              Khalifah Sulayrnan bin Abdul Malik.
               1)            Imam Zayd bin 'AN (700-742 M)
               2)            Imam Abu Hanifah (700-768 M)
               3)            Imam Ja'afar (700-768 M)
               4)            Ibn Ishaq (708-774 M)
               5)            Imam Malik (713-797 M)
717-720 M
                              Khalifah Umar bin Abdul Aziz:
                              1. Tidak ada kemiskinan di Negara Islam.
                              2. Tiada orang yang layak menerima zakat.
                              3. Dana dari zakat digunakan untuk membebaskan budak di Eropa.
720-724 M
                              Khalifah Yazid bin Abdul Malik
Jabir ibn Hayyan (721-81 5 M)
724-743 M
                              Khalifah Hisham bin Abdul Malik
732 M
                              Pertempuran Balat as-Syuhada di tengah Prancis. Muslim dikalahkan.
743-744 M
                              Khalifah al-Walid bin Yazid ibn Abdul Malik
744-744 M
                              Khalifah Yazid bin al-Walid
744-744 M
                              Khalifah Ibrahim bin al-Walid
      Penerjemahan buku-buku Hellenistic (filsafat Yunani) ke bahasa Arab. Hal ini           mengakibatkan lahirnya golongan Mutakalimin, seperti Muktazilah, Jabariah, Ahlussunnah, dan lain-lain.
744-750 M
                              Khalifah Marwan bin Muhammad
755 M
                              Abdurrahman ad-Dakhil memulai pemerintahan di Andalusia.
750-1517 M/132-923 H
Kekhalifahan Abbasiyah
750-754 M
                              Khalifah Abu al-'Abbas as-Saffah, memerintah dari Kufah.
754-775 M
                              Khalifah Abu Jafar al-Manshur
756-766 M
                              Pembangunan kota Bagdad.
Imam Syafi'i (767-820 M)
775-785 M
                              Khalifah al-Mahdi
al-Khawarizmi (780-850 M)
785-786 M
                              Khalifah al-Hadi
786-809 M
                              Khalifah Harun ar-Rasyid
                             Penaklukan banyak kawasan Romawi.
Imam Ahmad bin Hanbal (781-856 M)
Imam Muslim (wafat 833 M)
al-Kindi (801-869 M)
809-813 M
                              Khalifah al-Amin
813-833 M
                              Khalifah al-Ma'mun
Imam al-Bukhari (816-878 M)
833-842 M
                              Khalifah al-Mu'tasim Billah
837 M
                              1. Khalifah menyahut seruan seorang muslimah yang meminta
                                               pertolongan karena ditawan oleh Romawi dan  menyelamatkannya.
                              2. "Ammuriah dibuka. 30.000 Romawi terbunuh dan 30.000 yang lain ditawan.
Abu Dawud (824-897 M)
842-847 M
                              Khalifah al-Watsiq Billah
ibn Majah (831-895 M)
847-861 M
                              Khalifah al-Mutawakkil Alallahal.
al-Fargani (wafat 861 M)
an-Nasa'i (837-925 M)
861-862 M
                              Khalifah al-Muntashir Billah
862-866 M
                              Khalifah al-Musta'in Billah
866-869 M
                              Khalifah al-Mu'tazz Billah
Zakaria ar-Razi (864-930 M)
869-870 M
                              Khalifah al-Muhtadi Billah
870-892 M
                              Khalifah al-Mu'tamid 'Alallah
                              Di abad ke-4 Hijrah, pintu ijtihad tertutup, setelah al-Qaffal mengeluarkan fatwa melarang ijtihad. Bagaimanapun, faktanya masih terdapat banyak mujtahid dalam Negara Islam.
Imam at-Tirmidzi (wafat 918 M)
al-Farabi (870-950 M)
892-902 M
                              Khalifah al-Mu'tadid Billah
899 M/264 H
                              Kemuncuian golongan Qaramita. Yang kemudian dihancurkan pada 458 H.
Imam at-Tabrani (wafat 932 M)
902-908 M
                              Khalifah al-Muktafi Billah
908-933 M
                              Khalifah al-Muqtadir Billah
913 M/301 H
                              Al-Hambra Qasr (istana al-Hambra) dibangun di Seville, Andalusia.
930 M/317 H
                              Qaramita menyerang Makkah ketika musim haji dan mencuri Hajar Aswad.
933-934 M
                              Khalifah al-Qahir Billah
934-940 M
                              Khalifah ar-Radhi Billah
940-944 M
                              Khalifah al-Muttaqi Lillah
944-945 M
                              Khalifah al-Mustakfi Billah
945-974 M
                              Khalifah al-Muti Lillah
947 M/336 H
                              Sayf ad-Dawlah mendirikan Pemerintahan Hamadiyin di Allepo.
969 M
                              Kota Kahirah (Kairo) dibangun.
970 M-972 M
                              1. AI-Muiz membangun Universitas al-Azhar untuk menyebarkan faham Fatimiyah.
                              2. Salahuddin al-Ayyubi kemudian membersihkan al-Azhar dan faham tersebut.
al-Biruni (973-1048 M)
974 M-991 M
                              Khalifah at-Tha'i Li-llah
Ibnu Sina (980-1037 M)
987 M / 377 H
                              Masjid Agung Cordova dibangun.
991 M-1031
                              M Khalifah al-Qadir Billah
996 M -1021 M
                              AI-Hakim Bi-Amri as-Syaithan
                              (bukan Bi-Amrillah) memerintah
                              Mesir.
Imam Ibn Hazm (994 M-1064 M)
1031 M-1074 M
                              Khalifah al-Qa'im Bi-Amrillah
1037 M/429 H
                              Kaum Saljuk dipimpin oleh Tughril
                              menaklukkan Khurasan.
1046 M/489 H
                              Paus (pope) Urban II memulai Perang Salib Pertama.
al-Gazali (1058-1 1 1 1 M)
1060 M
                             Kepulauan Sisilia dibebaskan.
1070 M
                              Alb Arsalan mengalahkan Romawi. Rajanya ditawan, dan dibebaskan setelah membayar tebusan.
1074 M-1094 M
                             Khalifah al-Muqtadi Bi Amrillah
1090 M/483 H
                              Permulaan kelompok al-Batiniyyah, dihapuskan pada 1256 M.
1094-1118 M
                            Khalifah al-Mustazhir Billah
1099 M
                              1. Kelompok Batiniyyah muncul di Asfahan
                              2. Kaum Salib menguasai Yerussalem, dengan pertolongan golongan Fatimiyah.
1107-1108 M
                              Kaum Salib menaklukkan Tripoli dan sebagian Syria.
1109 M
                              Yusuf ibn Tasfin al-Barbar mengalahkan kaum Salib di Andalusia.
Imam Sarkasyi (wafat 1112 M)
1118 -1135 M
                              Khalifah al-Mustarsyid Billah
Ibn Rusyd (1126-1198 M)
1135-1136 M
                              Khalifah ar-Rasyid Billah
1136-1160 M
                              Khalifah al-Muqtafi Li Amrillah
1148 M
                              Khayr ad-din Zinki mengalahkan kaum Salib di dekat Damsyik (Damaskus)
1160 -1170 M
                              Khalifah al-Mustanjid Billah
1169 -1193 M/564-589 H
                              1. Salahuddin memerintah Mesir.
                              2. Kaum Fatimiyah dikalahkan.
                              3. Pembersihan al-Azhar dari faham Fatimiyah.
1170 -1179 M
                              Khalifah al-Mustadhi Bi Amrillah
1171 M
                              Salahuddin memberikan bai'at kepada Khalifah.
1177 M
                              Salahuddin membangun tembok Kahirah (kairo).
Ibn ‘Asakir (wafat 1 193 M)
1179-1225M
                              Khalifah an-Nasir Li Dinillah
1187 M
                              Salahuddin mengalahkan kaum Salib di Hittin (Palestina), al-Quds (Yerusalem), dan Syria dibebaskan.
1193 M
                            Salahuddin meninggal dunia.
1219 M
                            Kaum Salib mencaplok Dumiat (di Mesir)
1220 M
                              Jenghis Khan (Tatar) menaklukkan Turkistan, Bukhara, Samarqand, dan Khurasan
1221 M  
                            AI-Malik al-Kamil membebaskan Dumiat.
1225 -1226 M
                              Khalifah Zahir Bi Amrillah
Imam ar-Razi (wafat 1228 M)
1226-1242 M
                              Khalifah al-Mustanshir Billah
1229 M/ 626 H
                              Kaum Salib mengakuisisi Yerusalem untuk kedua kalinya.
Ibn Qudamah (wafat 1242 M)
1242-1258 M
                              Khalifah al-Mu'tasim Billah
1244M/642 H
                              Yerusalem dibebaskan kembali.
1249 M / 647 H
                              Kaum Salib melancarkan serangan ketujuh dan yang terakhir, dipimpin oleh Louis IX, itupun gagal.
1256 M
                              Kekalahan mutlak kaum Batiniyyah di tangan kaum Tatar.
1258 M
               1.            Hulaghu menaklukkan Baghdad dan membunuh Khalifah: Kaum Tatar membunuh 1.6    juta orang muslim. Dua pengkhianat yaitu Ibn al-Alqami dan Nasiruddin at-Tusi membantu kaum Tatar.
               2.            Titik kearah perubahan yang lebih parah terhadap intelektual kaum  Muslim yang memang telah merosot.
               3.            Ketiadaan Khalifah selama 3.5 tahun.
               4.            Malik al-Muzaffar Qutuz (dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di Ayn Jalut (Palestine).
Imam an-Nawawi (1223 M-1277 M)
1261 -1262 M
                              Al-Mustanshir Billah II, Khalifah terakhir di Baghdad.
1262-1301 M
                              Khalifah al-Hakim Bi-Amrillah I
1262 M
                              Banyak kelompok-kelompok Tatar memeluk Islam.
1265M
                              1. Ibn al-Ahmar mengalihkan kembali 32 kota di Andalus   (spanyol).
                              2. Hulaghu, raja Tatar meninggal dunia.
1281 M
                              1. AI-Malik al-Mansur Qalawun (dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di Syria.
                              2. Sultan Qalawun membebaskan Tripoli (Syria) dari kaum Salib setelah 150 tahun.
1293 M
                              Islam tersebar di kalangan tentara Tatar.
1299 -1326 M
                              Usman I. Sultan Utsmaniyah yang pertama. Beliau berperang melawan romawi.
Ibn Taimiyah (1263 -1328 M)
1301 -1339 M
                              Khalifah al-Mustakfi Billah I.
1326-1329 M
                              Ourkhan I, Sultan Utsmaniah yang kedua. Beliau menaklukkan Asia Kecil (Turki).
Ibn Katsir (1300-1373 M)
Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (wafat 1350 M)
1339 -1341 M
                              Khalifah al-Watsiq Billah I.
1341 -1352 M
                              Khalifah al-Hakim Bi Amrillah II.
1325-1362 M
                              Murad I, Sultan Utsmaniyah yang ketiga.
1352 -1362 M
                              Khalifah al-Mu'tadhid Billah I
1361 M
                              Murad membebaskan Adranah.
1362-1383 M
                              Khalifah al-Mutawakkil Alallah I (Pengangkatan Pertama)
1365-1405 M
                              Timurlenk (Mongol) memulai perang terhadap kaum Muslim.
1383-1386 M
                              Khalifah al-Watsiq Billah II
1386 -1388 M
                             Khalifah al-Mu'tashim
1388-1405M
                              Khalifah al-Mutawakkil 'Alallah I (Pengangkatan kedua)
1383 M
                              Murad membebaskan Sofia.
1389 M
                              Perang Kosovo, Murad mengalahkan Serbia (Yugoslavia)
1389 -1401 M
                              Bayazid I, Sultan Bani Utsmaniyyah keempat.
1393 M
                              1. Bulgaria dibebaskan oleh Bayazid.
                              2. Francis dan Jerman dikalahkan.
                              3. Timurlenk menaklukkan Baghdad, pertama kali.
1401 M
                              1. Timurlenk menaklukkan Baghdad, yang kedua kali.
                              2. Timurlenk menaklukkan sebagian Syria.
1402 M
                              1. Timurlenk menaklukkan Ankara, Bayazid tertawan.
                              2. Bayazid dibebaskan, banyak kawasan kaum Muslim dibebaskan
1403 -1421 M
                              Muhammad Halabi, Sultan Utsmani kelima.
1405 -1412 M
                              Khalifah al-Musta'in Billah
1412 -1441 M
                              Khalifah al-Mu'tadhid Billah II
1421 -1451 M
                              Murad II, Sultan Usmaniyyah keenam.
1422-1428 M
                              Murad menaklukkan kembali kawasan yang ditaklukkan oleh Timurlenk.
Ibn Hajar (wafat -1474 M)
1431 M
                              Albania ditaklukkan oleh Murad II
1441-1450 M
                              Khalifah al-Mustakfi Billah II
1450 -1454 M
                              Khalifah al-Qaim Bi Amrillah
1451-1481 M
                              Muhammad II. Sultan Utsmaniyah ketujuh.
1453 M /857 H
                              Konstantinopel (Istanbul) dibebaskan oleh Muhammad II, yang kemudian mendapat julukan al-Fatih yang berarti sang pembebas.
1454-1479 M
                              Khalifah al-Mustanjid Billah
1458-1460 M
                              Serbia (Yugoslavia) dibebaskan.
1462 M
                              Bosnia (Yugoslavia) dibebaskan.
1479 -1487 M
                              Khalifah al-Mutawakkil Alallah II
1480 M
                              Sebagian kepulauan Yunani ditaklukkan oleh Muhammad al-Fatih.
1481 -1512 M
                              Bayazid II, Sultan Utsmaniyyah Kedelapan.
750-1517 M/132-923 H
                              Kekhalifahan Abbasiyah (Lanjutan)
1487 -1508 M
                              Khalifah al-Mutamsik Billah
1492 M/897 H
                              1. Jatuhnya Granada.
                              2. Inkuisisi Spanyol. Pemerintahan Islam di Spanyol berakhir.
Imam as-Suyuti (1471 -1533 M)
1508-1517 M
                              Khalifah al-Mutawakkil 'Alallah III
1512 -1520 M
                              Salim I, Sultan Utsmaniyyah kesembilan.
1514 M
                              Tabriz (Iran) ditaklukkan. Shah Ismail dikalahkan.
1516 M
                              Perang Marj Dabiq: Syria ditaklukkan oleh Bani Utsmaniyah.
1517 -1520 M
                              Khalifah Salim I
1517 M
                              1. AI-Mutawakkil turun dari jabatannya sebagai Khalifah untuk Salim I
                              2. Perang al-Ahram: Mesir ditaklukkan oleh Utsmaniyyah.
1520 -1566
                              M Khalifah Sulaiman II
1521 M
                              1. Belgrade (Yugoslavia) ditaklukkan;
                              2. Gereja terbesar telah diubah menjadi masjid di mana Khalifah Sulaiman
                                               mendirikan shalat Jum'at.
1522 M
                              Rhodesia ditaklukkan.
1526 M
                              Buda (separuh dan Budapest, Hungari) dibuka; Raja Louis dibunuh.
1527M
                              Austria mengakuisisi Buda.
1529 M
                              1. Buda ditaklukkan kembali, Austria mundur.
                              2. Vienna dikepung tanpa ditaklukkan.
1517-1924 M/923-1349 H
Kekhalifahan Utsmaniyah
1532 M
                              Algeria dibebaskan oleh Utsmaniyah dari Spanyol.
1534 M
                              1. Tabriz ditaklukkan kembali.
                              2. Utsmaniyah memerintah Bagdad.
1535 M
                              1. Tunisia dibebaskan oleh Utsmaniyah dari Spanyol.
                              2. Pulau Crete ditaklukkan.
1539 M
                              Perdamaian dengan Austria yang setuju untuk membayar Jizyah.
1541 M
                              Pest (separuh Budapest, Hungaria) ditaklukkan Khilafah Islam. Raja Austria mudur.
1543 M
                              Niche (Selatan Francis) dibebaskan untuk waktu yang singkat.
1549 M
                              Sulaiman meminta Ibrahim al-Halabi untuk menulis sebuah buku berkenaan     Perundangan Islam yang bertajuk Multaqa al-Abhur, Sulaiman di beri gelar sebagai Sulaiman al-Qanuni.
1560 M
                              Tentara laut Utsmaniyah mengalahkan Spanyol di Jerba.
1565 M
                              Pulau Malta dikepung.
1566 M
                              1. Szeged (Szigetva di Hungaria) ditaklukkan.
                              2. Sulaiman sakit dan meninggal dunia ketika diambang kemenangan.
1566-1 574 M
                             Khalifah Salim II
1568 M
                              Austria setuju untuk meneruskan pembayaran Jizyah.
1571 M
                              1. Pulau Cyprus ditaklukkan.
                              2. Paus menggabungkan Venice dan Spanyol untuk mengambil alih kembali Cyprus.
1572 M
                              Sponyol mengakuisisi Tunisia.

1573 M
                              1. Perdamaian dengan Venice.
                              2. Cyprus kembali kepangkuan Negara Islam, Venice membayar denda
                                               kemiliteran.
1574 -1595 M
                             Khalifah Murad III
1575 M
                              Polonia memilih untuk tinggal di bawah perlindungan Khilafah Islam.
1577 M
                              Kirghistan ditaklukkan.
1578 M               
                              1. Portugis menyerang Magrib (Maroko)
                              2. Maroko dibebaskan dari Portugis.
1583 M
                              Tajikistan dibebaskan.
1590 M
                              Sharwan, Luristan, dan Azerbaijan dibebaskan secara damai.
1595-1603 M
                             Khalifah Muhammad III
1596 M
                              Orlo (Hungaria) dibebaskan; Austria kalah.
1603-1617 M
                             Khalifah Ahmad I
1606 M
                              Perdamian dengan Austria. Austria berhenti membayar Jizyah.
1617 -1618 M
                            Khalifah Mustafa I (Pengangkatan Pertama)
1618 M-1622 M
                            Khalifah 'Usman II
1622M
                              Golongan Inkishari (tentara khas) menjadi terlalu kuat dan berpengaruh dan mulai mengubah Khalifah sekehendak mereka.
1622 M-1623 Khalifah Mustafa I (Pengangkatan Kedua)
1623 M
                              Shah Abbas menaklukkan Bagdad.
1625 M
                              1. Missionaris pertarna berada di Lebanon dan mulai meracuni
                                              pemahaman umat Islam terhadap Islam.
                              2. Serangan Missionaris dimulai.
1623 -1640 M Khalifah Murad IV
1635 M
                              Tabriz ditaklukkan kembali oleh Khilafah.
1638 M
                              Bagdad ditaklukkan kembali oleh Khilafah.
1640 -1648 M Khalifah Ibrahim
1645 M
                              Pulau Crete ditaklukkan kembali.
1648 -1687 M
                             Khalifah Muhammad IV
1663 M
                            Kota Neohazel (Austria) ditaklukkan
1672 M
               1.            Limburg ditaklukkan untukjangka waktu yang singkat.
               2.            Polonia dikalahkan dan setuju untuk membayar Jizyah.
1683 M
                              Vienna dikepung untuk terakhir kali. Banyak kota-kotanya berhasil dibuka, tetapi Paus memanggil negeri-negeri Eropa untuk membantu Austria untuk mengalahkan kaum Muslim.
1686 M
                              Austria, Polonia, Venice, Malta, Rusia, dan Paus telah membuat perjanjian suci dan berhasil merampas kembali Budapest dan Neohazel.
1687 -1691 M Khalifah Sulaiman II
1688 M
                              1. Samandriah, Qlumbaz, dan Belgrade lepas ke tangan musuh.
                              2. Kaum Muslim kehilangan kontrol atas kota Udine & Niche di Eropa.
1690 M
                              Samandriah, Belgrade, Udine, dan Niche dirampas kembali.
1691-1695 M Khalifah Ahmad II
1695 -1703 M Khalifah Mustafa II
1695-1703 M
                              Khalifah Mustafa menyerang Rusia. Seluruh negara Eropa menyerang Negara Islam.
1703-1730 M Khalifah Ahmad III
1711 M
                              Khalifah Mustafa mengepung Tzar Rusia tetapi panglima pasukan Muslim melakukan pengkhianatan kepada Khalifah karena uang dan membebaskan Tzar dengan satu perjanjian.
1730 -1754 M Khalifah Mahmud I
1737 M
                              Rusia dan Austria dikalahkan oleh Islam.
1739 M
                              Perjanjian Belgrade dengan Rusia dan Austria; Belgrade dan banyak kawasan-kawasan lain diserahkan kepada Negara Islam.
1754-1757 M Khalifah Utsman III
1757-1773 M Khalifah Mustafa III
1771 M
                              Armada laut Russia ditumpaskan oleh armada laut Islam.
1773-1789 M Khalifah Abdul Hamid I
1773 M
                              Rusia kalah di darat oleh kaum Muslim.
1774 M
                              Rusia mengalahkan kaum Muslim; perjanjian damai ditanda-tangani.
1784 -1787 M
                              Rusia dan Austria merampas banyak kawasan dari wilayah kaum Muslim.
1789-1807 M Khalifah Salim III
1789 M
                              1. Austria mengakuisisi Belgrade dan Serbia.
                              2. Rusia mengakuisisi Bandar.
1798 -1799 M
                              Napoleon Bonaparte mengambil alih Mesir dan membawa masuk kebudayaan Francis.
1790 M
                              1. Perjanjian damai dengan Austria.
                              2. Belgrade dan Serbia kembali ke pangkuan Negara Islam.
1801 M
                              Napoleon ditundukan di 'Akka (Palestina).
1801 M
                              1. Napoleon dikalahkan di Iskandariah dalam Petempuran Laut Abu Qir
                              2. Perjanjian damai dengan Prancis.
1804 M
                              Tentara Resmi dibentuk, disamping pasukan Inkishari.
1806 M
                              Rusia dan Inggris Menyerang Negara Islam.
1807 - 1808 M Khalifah Mustafa, IV
1807 M
                              1. Inggris dikalahkan setelah mengepung Bosporus.
                              2. Muhammad Ali mengalahkan Inggris di Rashid. Inggris
                                              meninggalkan Mesir seluruhnya.
                              3. Perjanjian damai antara Prancis dan Rusia terhadap kaum Muslim.
1808 - 1839 M
                            Khalifah Mahmud II
1817 M
                              Serbia memisahkan diri dari Negara Islam.
1826 M
                              1. Revolusi Yunani gagal.
                              2. Athena ditaklukkan.
                              3. Tentara Inkishari dibubarkan, digantikan tentara resmi.
1828 M
                              1. Eropa membantu Yunani untuk memisahkan diri dari Negara Islam.
                              2. Tentara resmi melawan Rusia.
                              3. Rusia mengembalikan kembali banyak wilayah kepangkuan kaum Muslim setelah perjanjian damai.
1830 M
                              Prancis mengambil alih Aljazair.
Khilafah mulai mengadopsi peraturan perundangan dari Hukum Eropa.
1839 - 1861 M Khalifah Abdul Majid I
1856 M
                              Perang al-Qim; Prancis dan Inggris melawan Rusia.
1860 M
                              Prancis mengambil-alih Syria untuk menolong orang-orang Nasrani.
Imam as-Syaukani (wafat 1873)
1861 - 1876 M Khalifah Abdul Aziz I
1861 M
                              Prancis mundur dari Syria
1864 M
                              Serbia merdeka, akan tetapi masih dibawah perlindungan Negara Islam.
1867 M
                              Serbia merdeka; tentara kaum Muslim mundur sepenuhya.
1869 - 1879 M
                              Prancis menggali terusan Suez
1876 - 1876 M Khalifah Murad V
1876 - 1909 M Khalifah Abdul Hamid II
1876 M
                              1. Revolusi Bulgaria dengan bantuan Rusia gagal.
                              2. Serbia menyerang kaum Muslim dengan bantuan Rusia, kaum  
                                               Muslim mengalahkan mereka dan mengambil alih Bulgaria dan
                                  seluruh Serbia.
1877 M
                              1. Rusia dan Rumania dikalahkan setelah menyerang kaum Muslim.
                              2. Rusia dan Hungaria mengambil alih Pleven (Bulgaria Utara).
                              3. Rusia dikalahkan dan Kaisar dibebaskan. Rusia telah kalah          
                                  sebanyak enam kali.
1878 M
                              1. Russia mengambil alih Sofia, Pleven, dan Edrine (Turki).
                              2. Perjanjian damai dengan Rusia.
                              3. Bulgaria dan Serbia merdeka.
                              4. Edrine dan kawasan lain kaum Muslim kembali ke tangan kaum
                                  Muslim.
                              5. Inggris mengambil alih Cyprus.
                              6. Perjanjian Berlin, pihak Eropa membagi-bagikan tanah kaum
                                  Muslim.
1909 - 1918 M Khalifah Muhammad V
Khilafah dikontrol kaum Nasionalis Turki.
1911 M
                              Umat Islam Libya melawan Itali di Tripoli.
1912 M
                            Perang Balkan melawan yunani, Bulgaria, dan Serbia. Mereka merampas keseluruhan kawasan Muslim di Balkan.
1913 M
                              Pergerakan Sanusiyah yang berawal di Libya melawan Italia
1914 - 1918 M
                              Perang Dunia Pertama: Kaum Muslim kalah dalam perang tersebut dan Negara Islam semakin mengecil. Inggris merampas Palestine dan Trans-Yordan.
1916 M
                              1. Syarif Husayn di Makkah mengkhianati Khilafah dan
                                  bersekongkol dgn Prancis dan Inggris untuk menentang Khalifah
                              2. Persetujuan Sykes-Picot oleh Kekuatan-kekuatan Eropa untuk
                                  menguasai tanah air kaum Muslim.
1917 M
                              Balfour, Perdana Menteri Inggris, berjanji akan memberikan orang Yahudi sebuah tanah air di Palestina.
1918 -1922 M Khalifah Muhammad VI
1920 M
                              1. Mustafa Kemal (pengkhianat) mengepalai pemerintahan di Turki.
                              2. Negara Islam dibagi-bagikan antara pihak-pihak yang bersekutu
                                  membangun pemerintahan Nasionalisme Arab dan Turki di seluruh             kawasan yang diduduki. Kebanyakan negeri-negeri kaum Muslim 
                                  menjadi koloni Barat.
1922-1924 M Khalifah Abdul Majid II
1922 M
                              Kekuasaan Khalifah ditiadakan. Abdul Majid tidak memiliki kekuasaan.
1923 M
                              Mustafa Kemal (Pengkhianat) mendeklarasikan pendirian Republik Turki dan melarang azan dalam bahasa Arab.
1924 M
                              1. Ketiadaan Khilafah.
                              2. Khilafah ditiadakan secara mutlak oleh Mustafa Kemal
                                              (Pengkhianat) dengan bantuan Penjajah Barat, berakhirlah
                                              pemerintahan Islam yg berusia 1,300 tahun. Nabi saw.                  bersabda (yang artinya): "Siapa saja mati tanpa bai’at (kepada                     khalifah) di pundaknya, maka matinya adalah mati Jahiliah."                            (HR Muslim).
                              3. Pergerakan Khilafah di India.
                              4. Sekularisme diumumkan di Turki, Negara Islam secara resmi
                                  Dibubarkan
1925 M
                              1. Pakaian Islam untuk laki-laki dan wanita diganti oleh pakaian Barat
                                  dalam upaya "pemodernan" di Turki. Hijab bagi wanita diharamkan
                              2. Kalender dan cuti Islam ditiadakan di Turki.
                              3. Perundangan keluarga Islam digantikan oleh produk Barat di Turki.
                              4. Mustafa Kemal (Pengkhianat) mati akibat penyakit kelamin.
    Ketika saat kematiannya hampir tiba, dia menyarankan Duta Besar
                                               Inggris di Turki untuk menjadi Presiden Turki, namun Duta Besar
    tersebut menolak.
1928 M
                              1. Hassan al-Banna mendirikan al-lkhwan al-Muslimun di Mesir.
                              2. Tulisan Arab diganti dengan huruf Latin di Turki.
1939-1945 M
                              Perang Dunia Kedua
1941 M
                              Pendirian Jamiat al-lslami oleh Maulana Abu Ala al-Maududi.
1947 M
                              Negara Pakistan muncul.
1948 M
                              Hilangnya sebagian besar tanah Palestina ke tangan Yahudi.
1949 M
                              Pengambilalihan kekuasaan Amerika yang pertama di Syria. Husni az-Zaim berkuasa.
1952 M
                              Jamal Abdul Naser berkuasa di Mesir melalui pengambilalihan kekuasaan yang diarsiteki Amerika.
1953 M
                              Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan sebuah partai politik Hizbut Tahrir untuk mengembalikan kembali kehidupan Islam melalui Negara Khilafah.
1956 M
                              Inggris, Prancis, dan Israel menyerang Mesir. Sinai dan Gaza dikuasai oleh mereka. Mesir menerima resolusi PBB untuk menerima pasukan PBB berada di Sinai. Hal ini sebenarnya dirancang oleh Amerika.
1960-an M
                              Jamal Abdul Naser menyesatkan umat Islam dengan menyerukan Nasionalisme Arab.
1967 M
                              AI-Quds (Jerusalem), Tepi Barat, Gaza, dan Sinai dijajah oleh Israel.
1968 M
                              Pengambilalihan kekuasaan yang dirancang oleh Inggris di Irak, membawa Ahmad Hassan al-Bakar berkuasa. Awal kemunculan Sadam Hussein.
1969 M
                           Muammar Qadafi berkuasa di Libya melalui rancangan pihak Inggris.
1924 -???? M/1349-???? H  

                          Dunia Tanpa Khilafah

2 komentar:

  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  2. Izin kopas ya.
    Saya juga punya blog,silahkan kunjungi blog saya juga sulfiana22@gmail.com

    BalasHapus